Hidrogeološka istraživanja

Ključni korak u sprovođenju hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda je bušenje i izgradnja bunara. Analiza podzemne vode iz bunara omogućava da se utvrde njena svojstva.

Već u fazi projektovanja potrebno je uzeti u obzir uticaj podzemnih voda. Hidrogeološka istraživanja su sastavni deo procesa projektovanja bilo kog građevinskog objekta.

Potencijalni rizici izgradnje objekta nastaju u slučaju zanemarivanja hidrogeoloških istraživanja.

Hidrogeološka istraživanja su takođe usmerena na identifikovanje parametara prenosa vlage, sezonskih promena u zemljištu, karakteristika tla, režima podzemnih voda, dubina smrzavanja slojeva tla i dr.

Praktični značaj hidrogeoloških istraživanja je vrlo velik:

  • omogućuju da se odredi stepen prisutnosti podzemnih voda na lokaciji;
  • omogućuju proučavanje sastava i svojstava podzemnih voda;
  • olakšavaju izbor najpovoljnije lokacije za građevinske radove;
  • utiču na izbor vrste konstrukcije za izgradnju;
  • utiču na odluku u vezi budućih temelja, izbora optimalnog tipa, izbora pouzdanog hidroizolacionog i odvodnog sistem;
  • određuju dizajnerske karakteristike građevine, njene dimenzije, materijale i druge parametre;
  • procenjuju potencijalni uticaj objekta na životnu sredinu.

Hidrogeološka istraživanja se izvode u tri uzastopne faze:

  • rad sa arhivskim dokumentima o geološkim istraživanjima konkretne lokacije;
  • bušenje bunara i upotreba eksperimentalnih tehnika filtriranja;
  • proučavanje dobijenih podataka i modeliranje.

Svaki projekat zahteva individualan pristup. S tim u vezi, cena hidrogeoloških istraživanja zavisi od niza parametara i izračunava se na osnovu karakteristika konkretnog zadatka.

Povratak na usluge